วันจันทร์, มีนาคม 02, 2552

....มิตรภาพ+ความผูกพัน...
นี่เป็นภาพที่ถ่ายก่อนกลับ เป็นภาพรวมที่ครบทั้งหมด มีอาจารย์ พัชราและเพื่อนๆ ทุกคน ดูแล้วก็ใจหายเหมือนกัน ที่ต่อไปนี้คงจะไม่ได้เห็นภาพแบบนี้อีก แต่ภาพต่างๆ จะอยู่ในความทรงจำตลอดไป สัญญา!!!!!!

รักอาจารย์และเพื่อนทุกคน
^@^

วันศุกร์, กุมภาพันธ์ 27, 2552

ภาพ จ๋วย จ๋วย* หาดเจ้าสำราญ *


วันนี้พุธที่ 25 ได้เดินทางไปสัมมนา ที่หาดเจ้าสำราญ โดยรถของทางมหาวิทยาลัย ไปเพื่อนทั้งหมด 39 คน และอาจารย์ พัชรา ในการเดินทางไป ก็รู้สึกตื่นเต้น เพราะว่าเป็นการเดินทางที่เพื่อนๆ ทุกคนได้ไปด้วยกัน พอไปถึงที่พักก็เย็นแล้ว เอาของเก็บบ้านพัก แล้วก็ต้อง ออกมาทำอาหารทานเอง ที่บ้านของหนูทำ ปลานึ่งมะนาว ซึ่งอร่อยมากมายเลย 555 พอกินเสร็จก็ได้เอาจานไปล้างให้เรียบร้อยแล้วก็เข้าที่พัก อาบน้ำ คุยกัน (รึเปล่า) พอตอนเช้าก็ต้องออกไป เต้นแอโรบิค โดยการนำของ กุสุมา และเพื่อนๆ ก็เป็นอะไรที่สนุกสนาน ตอนสิบโมง ก็เป็นการนำเสนอ กิจกรรมของเพื่อนๆ 3 กลุ่ม ก็เป็นไปได้ด้วยดี สนุก มีข้อคิดในกิจกรรมที่ทำ และที่สำคัญสามารถที่จะนำมาประยุกต์ในการสอนเด็กได้ และตอนบ่ายก็เป็นงานที่ อาจารย์ตุ๊ก ได้ให้แบ่งกลุ่ม โดยนำเสนอบทบาท ในสภาพแวดล้อมต่างๆ เช่น ในตลาด มีการขายอะไรบ้างให้แสดงออกมา ทั้ง3 กลุ่ม ก้ได้นำเสนอผ่านไปด้วยดี และอาจารย์ก็ให้ข้อคิด ว่า ในการทำกิจกรรมแบบนี้ จะทำให้เราเห็นความสามารถของคนในกลุ่ม ว่าใครเป็นอย่างไร ในกลุ่มมีการแบ่งหน้าที่กันหรือไม่ ที่สำคัญคือการทำงานเป็นทีม และที่สำคัญที่สุดคือ การนำกิจกรรมแบบนี้ไปสอนเด็ก เราจะได้เห็นความสามารถของเด็กแต่ละคนได้อย่างชัดเจน และเป็นการกระตุ้นความคิด การทำงานเป็นทีมให้กับเด็กได้

ในการไปครั้งนี้หนูได้อะไรหลายอย่าง ได้ความรู้ ได้ความสนุกสนาน ได้มิตรภาพ ที่จะอยู่ในความทรงจำของหนูตลอดไป

วันเสาร์, ตุลาคม 18, 2551

ความรู้สึก...

การไปฝึกสอน เป็นประสบการณ์ที่หาในห้องเรียนไม่ได้ เราต้องไปเป็นครูเต็มตัว ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อม ต้องรู้จักอดทนต่อสิ่งต่างๆ ต้องเป็นทุกอย่างให้กับเด็ก แม้บางครั้งจะรู้สึกเหนื่อย แต่ทำแล้วมีความสุข ที่อาชีพไหนจะหาไม่ได้ รอยยิ้มของเด็ก เสียงหัวเราะ เหมือนเป็นยาที่ทำให้เราหายเหนื่อยจากทุกอย่าง นี่แค่เป็นบทเรียน มีสิ่งต่างที่เราต้องเจออีกมากมายในชีวิตนี้ แต่เราต้องมีความสุขกับปัญหาและผ่านมันไปให้ได้
ต้องขอบคุณอ.จ๋า ที่ให้คำปรึกษา คำแนะนำในเรื่องต่างๆ เป็นอย่างดี หนูจะเอาประสบการณ์ที่หนูได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

งานวิจัย 5 บท ฟังดูแล้วทุกคนต้องบอกว่ายาก ไม่อยากทำ แต่การเป็นครูต้องมีการทำวิจัย วิจัยในชั้นเรียน เพื่อแก้ปัญหาต่างๆ ที่ครูมองเห็นว่าเป็นปัญหา แก้ไขให้ดีขึ้น จากที่หนูได้ทำวิจัย แม้อาจจะมีข้อบกพร่องบ้าง ก็ถือว่าเป็นบทเรียน ในการทำวิจัยในครั้งต่อไป คงจะดีขึ้นกว่านี้

ขอบคุณสำหรับทุกอย่างนะค่ะ อ.จ๋า

บทคัดย่อ วิจัย

เรื่อง ผลการใช้กิจกรรมการประกอบอาหารที่มีต่อวิธีการหาคำตอบของเด็ก
ปฐมวัย
ชื่อผู้วิจัย นิศารัตน์ บึงลี และคณะ
ปีที่วิจัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์จินตนา สุขสำราญ


บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายสำคัญ เพื่อศึกษาผลการใช้กิจกรรมการประกอบอาหารที่มีต่อวิธีการหาคำตอบของเด็กปฐมวัย นักเรียนชั้นอนุบาล 1/1 ,2/1โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี)
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา เป็นนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1/1,2/1ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 255 โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้วิธีสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จำนวน 37 คน เพื่อจัดกิจกรรมการการประกอบอาหาร เป็นระยะเวลา 5 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 วัน ในช่วงกิจกรรมวงกลม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ 1. แบบทดสอบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 2. แผนการจัดกิจกรรมประกอบอาหาร คณะผู้วิจัยทำการเก็บข้อมูลด้วยตนเอง ( By Yourself )
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป (SPSS/FW) วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยการทดสอบสมมุติฐาน การหาค่าเฉลี่ย ( ) การหาค่าส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน (SD) การทดสอบค่าที t – test แบบ Dependent
ผลการวิจัยพบว่า การศึกษาผลการจัดกิจกรรมการประกอบอาหาร เด็กปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการประกอบอาหาร ชั้นอนุบาล 1/1 อายุ 4-5 ปี และชั้นอนุบาล 2/1 อายุ 5-6 ปี ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการทดลองการประกอบอาหารมีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .001

วันอังคาร, กันยายน 16, 2551

น้องปังปอน และเพื่อนๆๆๆ


นี่แหละความประทับใจ

จบแล้วจ้า โครงการมดน้อย


เมื่อวันศุกร์ที่แล้วได้มีการสรุปโครงการ จัดนิทรรศการของแต่ละห้อง ในการจัดก็ผ่านไปได้ด้วยดี โดยห้อง อ.2/1 โดยได้จัดศิลปะ มดน้อยในรัง จะให้เด็กระบายสีมด และรังมด จากนั้นก็ใช้ไม้ไอติมทากาว แล้วไปติดกับกระดาษให้แน่น รอให้กาวแห้ง แล้วหมุน เด็กๆก็จะเห็นมดอยู่ในรัง ซึ่งเด็กจะสงสัย มดมันจะไปอยู่ในรังได้ยังงัย เราก็ให้เด็กลองหมุนดู เด็กก็ดีใจ ก้เลยบอกให้เด็กกลับไปทำให้พ่อ แม่ ผู้ปกครองดู ว่ามดมันจะมาอยู่ในรังได้ยังงัย
ห้องนี้มีตัวแทน คือ น้องปังปอน เป็นคนคอยพูดในเด็กห้องอื่นฟังว่า ได้เรียนอะไรไปบ้าง โครงสร้างและส่วนประกอบของมดมีอะไรบ้าง ซึ่งเราเห็นแล้วก้เกิดความภูมิใจ ที่เด็กสามารถถ่ายทอดให้ผู้อื่นฟังได้ แม้ว่าจะมีติดขัดบ้าง แต่ก็ถึงเป็นสิ่งที่น่าภูมิใจ การสอนโปรเจคครั้งแรกก็ถือว่าน่าภูมิใจในระดับนึง และจะนำไปปรับปรุงอีกในการสอนในครั้งต่อๆไป ขอบคุณนะค๊าที่อ่าน อิอิ